Babyrentals krijgt 4,9/5 sterren op Google ★★★★★

Algemene Huurvoorwaarden

Artikel 1 - Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

1. Verhuurder: Babyrentals B.V.

2. Huurder: Degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd.

3. Orderbevestiging: Op schrift gestelde aanvaarding van de reservering door Babyrentals B.V. aan de huurder.

4. Overeenkomst: De tussen Babyrentals B.V. en huurder aangegane huurovereenkomst, waarop de Algemene Voorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.

5. Huurtermijn: De periode vanaf de begindatum tot en met einddatum, zoals opgenomen in de overeenkomst.

6. Orderbedrag: Het totaalbedrag dat op basis van de overeenkomst door de huurder aan de verhuurder verschuldigd is.    

7. Schriftelijk: Door middel van een (digitaal) document, getekend door een gevolmachtigde vertegenwoordiger van Babyrentals B.V. en/of de huurder.

8. Gehuurde: De roerende zaak die door Babyrentals B.V. op basis van het gestelde in de overeenkomst beschikbaar gesteld wordt aan de huurder.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan door Babyrentals B.V. met de huurder. Deze overeenkomsten betreffen de verhuur, het transport en de levering van de verhuurde materialen

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanbiedingen en offertes die Babyrentals B.V. uitbrengt ten behoeve van het aangaan van een overeenkomst met de huurder.

2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op bepalingen van de overeenkomst zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst. Hieraan kunnen geen rechten voor de toekomst worden ontleend.

2.4 Indien door de huurder algemene voorwaarden worden gehanteerd, zijn deze niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door Babyrentals B.V.

2.5 Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en niet bindend.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Een bestelling voor verhuur van artikelen kan enkel ingediend worden via de website van Babyrentals B.V.: www.babyrentals.nl.

3.2 De huurder dient bij de aanvraag volledige en juiste informatie te verstrekken, waarmee de verhuurder in staat gesteld wordt een adequate overeenkomst op te stellen.

3.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de schriftelijke orderbevestiging door de verhuurder is verzonden aan het door de huurder verstrekte email-adres.

3.4 De orderbevestiging wordt geacht een volledige weergave te zijn van alle van toepassing zijnde bepalingen op de overeenkomst.

3.5 De verhuurder gaat ervan uit dat de huurder volledig instemt met de inhoud van de orderbevestiging en de daarbij behorende Algemene Voorwaarden.

3.6 Mits het gehuurde nog niet naar de huurder is verzonden, heeft de huurder vanaf het moment dat de schriftelijke orderbevestiging is verzonden 3 dagen de tijd om de overeenkomst zonder opgave van reden schriftelijk te ontbinden. Het gehuurde wordt 1 werkdag (maandag tot en met vrijdag) voor de startdatum van de overeengekomen huurtermijn verzonden. Na de termijn van 3 dagen na verzenden van de schriftelijke orderbevestiging kan de overeenkomst niet meer worden aangepast of ontbonden, tenzij de verhuurder schriftelijk met een verzoek tot aanpassing of ontbinding instemt.

3.7 De verhuurder heeft het recht een aanvraag tot verhuur zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4 - Levering van het gehuurde

4.1 Levering van het gehuurde vindt plaats op de datum zoals schriftelijk overeengekomen.               

4.2 Levering kan plaatsvinden op twee manieren:

4.2.1 Babyrentals B.V. levert het/de gehuurde artikel(en) op een door de huurder aangegeven locatie.;

4.2.2 .De huurder haalt het gehuurde materiaal op bij de vestiging van Babyrentals.;

4.3 Bij afhalen zijn de transportkosten voor rekening van de huurder.

4.4 Levering vindt plaats nadat betaling van het volledige orderbedrag heeft plaatsgevonden;

4.5 Eventuele aangetroffen onregelmatigheden en/of ondeugdelijkheden en/of niet-ontvangen leveringen dienen binnen 72 uur na aflevering (uitgaande van de track & trace informatie van de vervoerder) van de materialen schriftelijk bij de verhuurder te worden gemeld. Indien deze termijn is verstreken, vervalt de aansprakelijkheid van de verhuurder.

4.6 Indien sprake is van levering van ondeugdelijke en/of onjuiste materialen door de verhuurder, zullen deze op kosten van de verhuurder worden hersteld en/of vervangen. Deze verplichting heeft uitsluitend betrekking op de gehuurde materialen en de eventuele transportkosten. De overige kosten die verband houden met de vervanging zijn voor rekening van de huurder. De bewijslast van de eventuele ondeugdelijkheid en/of onjuistheid berust bij de huurder.

Artikel 5 - Gebruik van het gehuurde

5.1 Vanaf het moment van levering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder. 

5.2 De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de voorschriften. Bij de levering ontvangt de huurder een duidelijke schriftelijke gebruiksinstructie.

5.3 Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.

5.4 De huurder is zelf verantwoordelijk voor het nemen van alle veiligheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn voor het veilig gebruik van het gehuurde.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

6.1 De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen, aansprakelijk voor alle mogelijke schade aan het gehuurde goed. Hieronder wordt verstaan schade door beschadiging en/of bevuiling van het gehuurde, vermissing en/of diefstal.

6.2 De huurder is, indien er sprake is van schade zoals vermeld in art. 6.1, aansprakelijk voor alle reparatie-, reinigings-, transport en vervangingskosten.

6.3 Schade door beschadiging en/of bevuiling van het gehuurde, vermissing en/of diefstal dient direct schriftelijk aan de verhuurder gemeld te worden.

6.4 Bij vermissing en/of diefstal van het gehuurde dient de huurder de cataloguswaarde van het gehuurde volgens de op dat moment geldende prijs aan de verhuurder te vergoeden, los van de al betaalde huursom.

6.5 De huurder vrijwaart de verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding die verband houden met het gebruik van het gehuurde.

6.6 In alle bovenstaande gevallen is de huurder gehouden aan de betaling van, tenminste, de huur over de overeengekomen huurtermijn.

6.7 Het is de huurder verboden het gehuurde materiaal zelf te repareren.

6.8 Het gehuurde is door de verhuurder niet verzekerd. De huurder dient zelf een verzekering af te sluiten die alle bovenstaande risico’s dekt.

6.9 Alle belastingen, heffingen en rechten, in verband met het gehuurde geheven, zijn voor rekening van huurder, evenals eventuele schade of boete, ontstaan of opgelegd ten gevolge van het niet voldoen aan wettelijke en andere voorschriften van overheidswege.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

7.1 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Babyrentals B.V., ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven echter onverkort van kracht.

7.2 De huurder zal de verhuurder onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, indien het gehuurde in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op het gehuurde. Indien de huurder kennis draagt van een mogelijk beslag op het gehuurde, dient hij de verhuurder hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de huurder aan verhuurder direct mededelen waar het gehuurde zich bevindt.

7.3 Bij beslag op (een deel van) het gehuurde, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de huurder, zal de huurder de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-)rechten van Babyrentals.nl.

Artikel 8 - Tarieven, abonnementen en betaling

8.1 Alle tarieven zijn incl. 21% BTW en inzichtelijk op de website van Babyrentals B.V.: www.babyrentals.nl.

8.2 De op de website vermeldde tarieven zijn maandelijkse tarieven. Eén maand bestaat standaard uit 30 dagen. De huurder kan tijdens het bestelproces een huurperiode kiezen met het daarbij horende maandelijkse tarief. Maandelijkse betalingen worden na de eerste betaling tijdens het bestelproces, uitgevoerd door middel van automatische incasso. Het bedrag wat automatisch geïncasseerd zal worden is gelijk aan de initiële betaling.

8.3 De huurder sluit tijdens het bestelproces een abonnement af met een vooraf gekozen minimale looptijd. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden op de afrekenpagina, gaat de huurder akkoord met de voorwaarden en de looptijd van het abonnement.

8.4 Het IBAN-nummer dat tijdens het bestelproces wordt gebruikt voor de eerste betaling, zal gebruikt worden voor de automatische incasso's die volgen. Op de eerste betaling na worden alle opvolgende betalingen automatisch geïncasseerd.

8.5 Het abonnement kan na afloop van de overeengekomen initiële looptijd worden stopgezet door middel van het retourneren van de bestelling.

8.6 Het abonnement wordt na afloop van de overeengekomen initiële looptijd weer met 30 dagen verlengd. Na afloop van die 30 dagen, wordt het abonnement weer met 30 dagen verlengd. Dit gaat iedere 30 dagen zo door totdat de huurder zijn bestelling heeft geretourneerd en daarmee zijn abonnement stopzet. 

8.7 De eerste automatische incasso wordt na 34 dagen uitgevoerd nadat de de startdatum van de huurtermijn is verstreken. Hierdoor heeft de huurder 3 dagen extra de tijd om zijn bestelling te retourneren buiten de looptijd van zijn abonnement om. Alle daarop volgende automatische incasso's worden telkens iedere 30 dagen erna uitgevoerd.

Artikel 9 - Retourbezorging

9.1 Het gehuurde kan na het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn geretourneerd te worden door de huurder. Wanneer de overeengekomen intiële looptijd is verstreken kan het abonnement door middel van retournering van de bestelling worden stopgezet. Retourneren kan op twee manieren:

9.1.1 Het gehuurde wordt aan de door de verhuurder ingeschakelde vervoerder overgedragen. Een bewijs van aflevering, aangeleverd door de vervoerder, dient te worden ondertekend door de huurder.

9.1.2 De huurder levert het gehuurde in bij de vestiging van Babyrentals B.V. Een bewijs van aflevering, aangeleverd door de verhuurder, dient te worden ondertekend door de huurder.

9.2 De verhuurder zal zich inspannen om de huurder te herinneren aan het verstrijken van de huurtermijn, maar de huurder is te allen tijde verantwoordelijk om het gehuurde volgens de overeengekomen retourafspraken, zoals beschreven in art. 9.1, te retourneren.

9.3 De verhuurder kan alleen kosteloos gebruik maken van de diensten van de door de verhuurder aangewezen vervoerder. Kosten voor het gebruiken van diensten van overige vervoerders worden niet vergoed en kunnen niet verhaald worden op de verhuurder.

9.4 Het gehuurde dient zonder gebreken geretourneerd te worden. Indien er sprake is van beschadiging, vermissing en/of diefstal van (een deel van) het gehuurde, dient de huurder dit vooraf schriftelijk te melden.

9.5 De verhuurder controleert de retour geleverde goederen op volledigheid na ontvangst. Vervolgens inspecteert de verhuurder of alle onderdelen in goede staat zijn en of er sprake is van gebreken. Indien er gebreken geconstateerd worden, geldt hierbij de aansprakelijkheid conform art. 6.

9.6 Indien gebreken geconstateerd worden die niet vooraf door de huurder gemeld zijn, wordt naast de daadwerkelijke kosten conform art. 6 een opslag gehanteerd van € 25 exclusief btw.

9.7 Het gehuurde dient schoon geretourneerd te worden. Indien dit niet het geval is, is de verhuurder genoodzaakt reinigingskosten in rekening te brengen.

Artikel 10 - Verlenging van de huurtermijn

10.1 Het verlengen van de huurtermijn gebeurt automatisch met telkens 30 dagen totdat de bestelling is geretourneerd.

10.2 Indien het gehuurde later geretourneerd wordt dan de overeengekomen huurtermijn, zonder een succesvolle al dan niet automatisch geïncasseerde betaling of schriftelijke goedkeuring van verlenging door de verhuurder, is er sprake van verduistering, zoals beschreven in art. 7.1.